KontrolKalemi.Com
Enerjinin oldu?u her yerde altyap?, bina ve endüstrinin ?zel ihtiya?lar?na ??zümler üreten ENTES, Ocak 2020 tarihli yeni fiyat listesini yay?nlad?.   Fiyat listesini incelemek i?in...
Kobalt s?k?nt?s? pil üreticilerini alternatif mineralleri ke?fetmeye y?nlendiriyor IBM , ?u anda elektrikli ara? pazar?ndan yüksek talep g?rüldü?ünden, kobalt yerine deniz suyundan ??kar?lan malzemeleri kullanan...
  Yerli ve milli proje “Ak?ll? Mikrofon” camilere yenilik getiriyor! Ak?ll? Hutbe Cihaz? ?e?itli camilerde test sürecini ba?ar?yla tamamlad?ktan sonra aktif olarak hizmete sunulmu?tur. Ak?ll?...
Elektrikli ara? pazar?n?n son y?llarda h?zla artt??? ve ?nümüzdeki on y?lda ?nemli ?l?üde daha da büyüyece?i ?ng?rülüyor. Bu dokuman, dünyadaki Elektrikli Ara? (EA) say?lar?n?n art???n?...
Rize’nin ?ayeli il?esinde iki binan?n aras?nda kalan yüksek gerilim hatt? apartman sahiplerini tedirgin ediyor. Y?ld?r?m dü?mesi ile ev, i? yeri ve ara?larda maddi hasarlar meydana...
Eindhoven Teknik ?niversitesi Elektrik Mühendisli?i B?lümü’nde 20’li ya?lardaki ??renciler aras?nda diz üstü bilgisayar? ile u?ra?an 9 ya??ndaki Laurent Simons’u, uzaktan g?renler, ??retim üyelerinden birinin ?ocu?u...
Ge?ti?imiz 4-5 y?l i?erisinde teknoloji alan?nda devrim say?labilecek geli?meler ya?and?. ?zellikle mobil cihazlarda meydana gelen geli?meler neticesinde art?k hayat?m?zda ge?mi?e nazaran geri d?nülemeyecek de?i?imlerin oldu?unu net bir ?ekilde günlük hayat?m?zda...
Alternatif Ak?m?n Tan?m? Zaman i?erisinde y?nü ve ?iddeti de?i?en ak?ma alternatif ak?m denir. En ?ok...
Güne? Enerjisi Elektrik ?retimi ?rnek Sistem Tasar?m? Güne? enerjisinden elektrik üretimi teknoloji ve ?evre bilincinin...
Nükleer Enerji Nedir Avantajlar? ve Dezavantajlar? ?ki temel nükleer süre? vard?r. Bunlar Fisyon ve Füzyondur....
Yerden ?s?tma ve tüketim de?erleri ?s?tma sistemi: yüzey alan?n? geni?letip, s?cakl?k fark?n? dü?ürerek daha az...
?zolasyon trafosu al?c? ile ?ebekenin birbirinden yal?t?lmas?n? ( izolasyonunu) sa?lar. ?zolasyon trafosunun En Büyük avantaj? güvenliktir. Ba?ka kullan?m amac?da ?ebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas olan endüstriyel cihazlara yans?mas?n? ?nler. Lineer...
Son y?llarda i? güvenli?i ve i? sa?l??? denetimlerinin artmas? ile i?letmlerin üzerinde hasasiyetle ve ciddiyetle...
Explosion Prof kelimesinin k?salt?lm?? ?ekli olarak s?ylenmekte olan Exproof patlamaya kar?? korunmu? olma anlam?n? ta??r....
Elektrik ?arpmas? elektrik ak?m?n?n vücudumuz üzerinden ge?mesi ve ge?erken de belli ba?l? zararlar vermesine denir....
CPR, Yap? Malzemeleri Y?netmeli?i, Avrupa Birli?i i?erisinde yap? malzemelerinin pazarlamas?na ili?kin tüm kurallar? i?eren bir...
EIF Uluslararas? Enerji Kongresi ve Fuar? bu y?l 12.’inci kez 6-8 Kas?m tarihlerinde Ankara’da Congresium’da 300’ü a?k?n yerli ve yabanc? firman?n, üst düzey hükümet yetkililerinin ve dünyan?n en ?nemli ?irketlerinin...
ABB, 05-07 Nisan 2018 tarihlerinde ?stanbul’da ger?ekle?en Solarex 11. Uluslararas? Güne? Enerjisi ve Teknolojileri Fuar?’nda,...
Dünya Mimarl?k Festivali, 10. y?l d?nümü etkinli?inde ABB’yi ana sponsor olarak a??rlad?. ABB/Busch-Jaeger, mimarl?k camias?na...
ABB Türkiye Endüstriyel Otomasyon divizyonu Enerji ?retimi ve Su birimi, 17 Ocak 2018 tarihinde Santral...
Omron, temel alg?lama ve kontrol teknolojilerine Yapay Zeka ekleyerek üreticilerin Endüstri 4.0 fabrikalar?na yenilik getirmelerini...