TIN T?C
Danh b? doanh nghi?p
Danh m?c s?n ph?m
Danh m?c d?ch v?
Qu?ng cáo
Gian hàng doanh nghi?p
B?t ??ng s?n, ??u giá (49)C? khí, luy?n kim (14)?i?n d?n d?ng, C?ng nghi?p (16)?i?n t?, Vi?n th?ng, CN th?ng tin (43)Du l?ch, Nhà hàng, Khách s?n (36)Gi?i trí, Th? thao (3)Giáo d?c, ?ào t?o (14)Giao th?ng, Th?y L?i (0)G?, Gi?y, Bao bì, H?t nh?a (2)Hoa, Th? c?ng m? ngh?, Quà t?ng (15)In ?n, Qu?ng cáo (5)Khoáng s?n, N?ng l??ng (23)Làng ngh? (10)Nh?a th?ng (0)N?i, Ngo?i Th?t (15)N?ng, L?m, Th?y S?n (41)? t?, xe máy (18)Sinh Vien Thuc Hanh (113)S?c kh?e, Làm ??p (15)Th?i trang, d?t may (25)Th?c ph?m, ?? u?ng (26)Th?y s?n (1)T?ng h?p (79)V?n t?i và cho thuê xe (13)X?y d?ng, V?t li?u XD (33)
S?n ph?m & d?ch v? m?i
Tinh ngh? Vàng - Nguyên ch?t(h?p 500g)
(Liên h?)
C?a t? ??ng phòng m?
20.000.000 (VN?)
Bánh sinh nh?t B?o Ng?c
(Liên h?)
D?u nh?n ??ng c? DieSel t?ng áp PLC Cater CI4
(Liên h?)
Bóng ?èn Led EcoBright 6-60w Philips
50.000 (VN?)
M?Y R?A B?T ELECTROLUX ESF65050X
18.450.000 (VN?)
Bán B?m d?u diesel Piusi Panther 56 K33 220V
(Liên h?)
B?p gas Zenne 204S
1.250.000 (VN?)
Cam X? ?oài
(Liên h?)
??ng h? Citizen NH-8290
2.350.000 (VN?)
C? l?u ni?m 1
(Liên h?)
Ke ch?ng b?o 6 sóng c?ng nghi?p
180.000 (VN?)
??c s?n Ngh? An và s?n ph?m - D?ch v? tiêu bi?u
T?m nón Bi?n Qu?nh
(Liên h?)
Cá trích phi lê
70.000 (VN?)
N??c m?m Nh? nguyên ch?t 700 ml
58.000 (VN?)
Chè ?en CTC BP1
(Liên h?)
L?c nh?n xu?t kh?u lo?i I
(Liên h?)
Cam X? ?oài
(Liên h?)
G? d?m Ngh? An
(Liên h?)
Nhút 0,9 kg/h?p; 1,3 Kg/h?p và 4,5kg/bình
(Liên h?)